חשבון משתמש


פרטי הרשמה
פרטים אלו ניתנים לשינוי בכל עת בדף עריכת פרטי החשבון שלך.

בחר/י עיר מהרשימה.

בחר/י בית ספר מהרשימה.

בחר/י מהרשימה.

סמן תיבה זו על מנת לאפשר להורה או מורה גישה להיסטוריית הציונים בחשבון זה.

עדכונים
בחר/י את העלון(ים) אשר אליהם את/ה רוצה להירשם
הסכם

לצפייה בתנאי השימוש אנא בקר בכתובת http://www.oniverkita.co.il/terms-of-use
השימוש באתר אוניברכיתה (להלן - "האתר") הנו באחריות המשתמש בלבד. אוניברכיתה (להלן - "האתר"), לא ישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא אשר ייגרם בשל השימוש באתר ו/או במידע שבאתר זה בכלל. שימוש במידע שלא כאמור לעיל, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. מטבע הדברים אין לראות באתר זה ו/או במצויין ו/או בנקלט הימנו משום חוות דעת ו/או ייעוץ מכל מין וסוג שהוא. כל הנעזר ו/או משתמש באינפורמציה הכלולה באתר זה עושה כן על אחריותו בלבד. באתר זה נמצאים קישורים חיצוניים. כאמור לאתרים אחרים (להלן - "אתרי צד ג'"), בהם אין לאתר אוניברכיתה כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה. אוניברכיתה (להלן - "האתר") לא יהיה אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי אוניברכיתה (להלן - "האתר") לאותם אתרים, לרבות למידע הכלול בהם, או למפעלי האתר ולמוצרים המוצעים בהם. הסכמה לתנאי השימוש מאשרת לאתר לשלוח תקשורת דוא״ל פרסומי ו/או מערכתי לכתובת הדוא״ל הסופקה על ידי המשתמש. מנהלי ו/או בעלי האתר, הכותבים, המפעילים וכל אלו הנושאי תפקיד אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש באתר ו/או במידע שיימצא באמצעות האתר. אוניברכיתה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי, המשתמש מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים. ניתן לעיין בנוסח העדכני בכתובת http://www.oniverkita.co.il/terms-of-use. שימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

עבור לדף שאלות נפוצות.