תרגילים במתמטיקה להכנה לבגרות 802 (שאלון 381)


דיאגרמת עץ - בסיס
למנויים
הסתברות - דיאגרמת עץ
הסתברות - זריקת שתי קוביות
למנויים
שלב 1 - איפה היתר
למנויים
שלב 2 - ניצב מול/ניצב ליד/ יתר
למנויים
שלב 3 - הפונקציה הטריגונומטרית המתאימה
למנויים
שלב 4 - שימוש בסיסי בפונקציות טריגונומטריות
למנויים
שלב 5 - טריגונומטריה - מציאת צלע
למנויים
שלב 6 - מציאת זווית
למנויים
גידול ודעיכה (Mt)
למנויים
גידול ודעיכה (t)
למנויים
התפלגות נורמלית
למנויים
סדרה חשבונית - שאלות מילוליות
למנויים
התאמת פרבולה לגרף
למנויים
זהוי תחומים: חיוביות/שליליות
למנויים
זהוי תחומים: עלייה/ירידה
זהוי תחומים: עלייה/ירידה/חיוביות/שליליות
למנויים
פרבולה - חיתוך עם הצירים
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-x
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-y
למנויים
פרבולות: חיוביות/שליליות/עלייה/ירידה
למנויים
קודקוד פרבולה
למנויים
תחומי חיוביות ושליליות
למנויים
תחומי נקודות על פרבולה
תחומי עלייה וירידה
למנויים
חציון
למנויים
טבלת התפלגויות
למנויים
ממוצע
למנויים
שכיח
למנויים
טריגונומטריה במרחב - מושגים בתיבה
למנויים
כלל הנסיגה
למנויים
סדרה הנדסית
למנויים
סדרה חשבונית
למנויים