תרגילים במתמטיקה לבית ספר תיכון‬


שלב 1 - סדרה חשבונית
למנויים
שלב 2 - סדרה חשבונית
למנויים
שלב 3 - סדרה חשבונית
שלב 4 - סדרה חשבונית
למנויים
שלב 5 - סדרה חשבונית
למנויים
שלב 6 - סדרה חשבונית
למנויים
שלב 7 - סדרה חשבונית
למנויים
שלב 1 - איפה היתר
למנויים
שלב 2 - ניצב מול/ניצב ליד/יתר (מתחילים)
למנויים
שלב 3 - הפונקציה הטריגונומטרית המתאימה
למנויים
שלב 4 - שימוש בסיסי בפונקציות טריגונומטריות
למנויים
שלב 5 - טריגונומטריה - מציאת צלע
למנויים
שלב 6 - מציאת זווית בעזרת פונקציה טריגונומטרית
למנויים
בעיות קיצון - מספרים
למנויים
הקשר בין גרף הנגזרת לגרף הפונקציה
למנויים
מציאת שיפוע בעזרת נגזרת
למנויים
נקודות קיצון של פולינום
למנויים
אסימפטוטה אופקית
למנויים
אסימפטוטה אנכית
למנויים
הזזות אנכיות
למנויים
הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת
למנויים
מציאת נקודות קיצון - פונקציות שורש
למנויים
מציאת פרמטר בעזרת אסימפטוטות
למנויים
משוואת משיק לפונקציה
למנויים
נגזרת של מנה
למנויים
נקודות קיצון
למנויים
ערכים של k
למנויים
פונקציה מעריכית - אסימפטוטה אופקית
למנויים
תחום הגדרה
למנויים
נגזרות
למנויים
גידול ודעיכה (t)
למנויים
מעגל היחידה - זוויות מיוחדות
משוואה מעריכית עם בסיס e
סדרה חשבונית - שאלות מילוליות
למנויים
קודקוד פרבולה (הצגה קודקודית)
למנויים
גידול ודעיכה (Mt)
למנויים
התפלגות נורמלית
למנויים
מעגל היחידה הטריגונומטרי
למנויים
פונקציה זוגית ופונקציה אי זוגית
למנויים
משוואות פשוטות עם סוגריים (חזרה)
למנויים
הצבה בפונקציה
למנויים
טרינום
למנויים
טרינום (מתחילים)
למנויים
פירוק לפי נוסחה
למנויים
פתרון מהיר של משוואות ממעלה שנייה
למנויים
אינטגרלים
למנויים
חישוב שטח ע"י אינטגרל
למנויים
אמצע קטע
בניית משוואת הישר בעזרת שיפוע ונקודה
למנויים
בניית משוואת הישר בעזרת שתי נקודות
למנויים
הופכי נגדי
למנויים
משוואת הקו הישר
למנויים
נקודות חיתוך של ישר עם הצירים
למנויים
פונקציה - עולה / יורדת /קבועה
למנויים
שטח משולש במערכת הצירים
למנויים
שיעורי הקודקודים (חזרה)
למנויים
שיפוע בין שתי נקודות
למנויים
שיפוע של ישר (מתחילים)
למנויים
הנדסה אנליטית
למנויים
שיפוע של ישר
למנויים
דיאגרמת מקלות
למנויים
המקדם הבינומי
למנויים
הסתברות - דיאגרמת עץ
הסתברות - זריקת קובייה
למנויים
חציון
למנויים
טבלה דו-ממדית
למנויים
טבלת התפלגויות
למנויים
ממוצע
למנויים
שכיח
למנויים
דמיון משולשים - מתקדמים
למנויים
זוויות במעגל
למנויים
זווית היקפית
למנויים
משפטים בגאומטריה
קטע אמצעים במשולש
למנויים
הגדרת הלוגריתם
למנויים
חיבור וחיסור לוגריתמים
למנויים
משוואת המעגל (בסיס)
למנויים
חיתוך מעגל עם הצירים
למנויים
המעגל
למנויים
התאמת פרבולה לגרף
למנויים
זהוי תחומים: חיוביות/שליליות
למנויים
זהוי תחומים: עלייה/ירידה
זהוי תחומים: עלייה/ירידה/חיוביות/שליליות
למנויים
פרבולה - חיתוך עם הצירים
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-x
למנויים
פרבולה - חיתוך עם ציר ה-y
למנויים
פרבולות: חיוביות/שליליות/עלייה/ירידה
למנויים
קודקוד פרבולה
למנויים
תחומי חיוביות ושליליות
למנויים
תחומי נקודות על פרבולה
תחומי עלייה וירידה
למנויים
טריגונומטריה במרחב - מושגים בתיבה
למנויים
טריגונומטריה במרחב -סימון זוויות ישרות
למנויים
כלל הנסיגה
למנויים
סדרה הנדסית
למנויים
סדרה חשבונית
למנויים
קריאת גרפים
למנויים